FONDEN TIL BEVARELSE AF GAMLE BYGNINGER PÅ LØJT LAND

Undertegnede Hans Michael Jebsen, født den 15 november 1956, bosat 15 Middle Gap Road, The Peak, Hong Kong, opretter herved en fond, for hvilken jeg har vedtaget følgende fundats:


§ 1. Fondens navn er: Fonden til bevarelse af gamle bygninger på Løjt Land.


§ 2. Fondens hjemsted er Aabenraa Kommune.


§ 3. Fondens formål er at yde tilskud til renovering og bevaring af gamle, egnstypiske og bevaringsværdige bygninger på halvøen Løjt Land og tilgrænsende øer.


§ 4. Fondens grundkapital udgør kr. 10.000.000,00, der er indbetalt kontant.

Bestyrelsen kan forøge grundkapitalen med de værdier, som fonden måtte blive betænkt med i arv eller gave, og som fondsbestyrelsen måtte beslutte at modtage.


§ 5. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.


§ 6. Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 6 og højst 7 medlemmer. Når supplering skal ske træffer de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer afgørelse om at anbefale et nyt medlem i stedet for et medlem, som er udtrådt af bestyrelsen overfor fondsmyndigheden.

Som fondens første bestyrelse er valgt de personer, der anføres nedenfor.

Bestyrelsesmedlemmerne vælger selv ved simpel flertalsbeslutning, hvem der skal være bestyrelsens formand.

Bestyrelsesmedlemmer udtræder af fondens bestyrelse i det år, de fylder 75 år, for familiemedlemmer til stifteren Hans Michael Jebsen dog først i det år, disse fylder 80 år.

Blandt bestyrelsesmedlemmerne skal være en særlig byggesagkyndig, f.eks. en arkitekt, en særlig historisk sagkyndig, en advokat, samt højst 2 personer, som er familiemæssigt relaterede til fondens stifter Hans Michael Jebsen i lige nedadstigende descendens eller som er stifterens søskende eller disses børn.


§ 7. Fonden tegnes af bestyrelsens formand, eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 8. Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Det første regnskabsår går fra fondens stiftelse til den 31.12.2000.


§ 9. Der pålægges ikke bestyrelsen nogen bestemt driftsform bortset fra, at bestyrelsen til enhver tid skal investere fondens kapital på den gode måde, som en omsorgsfuld, og forsigtig investor ville vælge.


§ 10. Bestyrelsen forestår og har ansvaret for den daglige bestyrelse af fondens formue, men bestyrelsen er berettiget til at antage medarbejdere som bistand herunder at antage en særlig administrator eller direktør, og bestyrelsen fastsætter i så fald beføjelserne og det årlige vederlag, der skal erlægges.


§ 11.

Fondens bestyrelse skal afholde møde, så ofte fondens interesser måtte kræve det. Indkaldelse til møde sker med 14 dages varsel. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden eller af 3 andre medlemmer af bestyrelsen.

Mødet afholdes det sted, der angives i indkaldelsen, og i denne angives tillige de emner, der skal gøres til genstand for behandling på mødet. Mødet skal afholdes i Sønderjylland.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er samlet.

Til alle afgørelser kræves, at 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for det fremsatte forslag. Ved afgørelse om ændring af fundatsen kræves, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er tilstede og er enige.

Bestyrelsen skal føre en protokol over alle afholdte møder og i denne indføres alle trufne beslutninger.

Bestyrelsen modtager intet vederlag for bestyrelseshvervet.


§ 12.

Bestyrelsen skal lægge den største vægt på, at fondens virksomhed i størst muligt omfang udøves i overensstemmelse med de af stifteren tilkendegivne formål.


§ 13. Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jf. ovennævnte formålsbestemmelse. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af formuen.


§ 14. Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning foretage ændringer i denne fundats bortset fra ændringer i formålsbestemmelsen.


§ 15. Kan fonden ikke opfylde sit formål, kan den ophæves.

Ophæves fonden, træffer bestyrelsen enstemmigt bestemmelse om, til hvilket formål den i behold værende kapital kan overføres. I den forbindelse skal bestyrelsen søge at placere fondens midler i aktiviteter eller til formål, der ligger så nær fondens oprindelige formål som muligt.


§ 16. Fonden har en statsaut. revisor, der fungerer til bestyrelsen vælger en ny.

Aabenraa, den 05.december 2000————————————–

Hans Michael JebsenSom bestyrelse for fonden har erektor valgt følgende personer:

1. G. Th. Andersen.

2. Peter Dahl.

3. Christian Jebsen.

4. Hans Michael Jebsen.

5. Hans B. Schlaikier.

6. Jørgen Witte.

Som revisor er valgt statsaut. revisor Leif Meyhoff, KPMG C. Jespersen, Aabenraa.

Aabenraa, den 11. oktober 2000.

————————————–

Hans Michael Jebsen.